Chỉnh IP vào Facebook

June 02, 2011
Có rất nhiều cách hướng dẫn để vào Facebook khi bị chặn. Tuy nhiên, cách hiệu chỉnh IP trong file hosts vẫn là cách đơn giản nhất, không phải sử dụng thêm bất cứ phầm mềm nào.


Dưới đây là một số IP mới cập nhật có thể upload được ảnh và sử dụng các ứng dụng khác của Facebook. Để sử dụng bạn chỉ cần tìm đến file hosts và thêm đoạn sau vào:

69.171.224.42 www.facebook.com
69.171.224.42 facebook.com
69.171.224.42 login.facebook.com
69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.42 vupload.facebook.com
69.171.224.42 apps.facebook.com
69.171.224.42 graph.facebook.com
69.171.224.42 developers.facebook.com
69.171.224.42 upload.facebook.com

No comments:

Post a Comment